Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdu

W związku z realizacją Projektu  „Centrum Nauki w Gimnazjum w Starym Zamościu”  w ramach Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe dotyczące organizacji  wyjazdu uczniów Gimnazjum w Starym Zamościu do Muzeum Inżynierii i Ogrodu Doświadczeń w Krakowie dla 96 uczniów i uczennic naszego gimnazjum oraz opiekunów w terminie 10- 30 maja 2018 r.
 
Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14 marca 2018 r. do godz. 13.00 r w Sekretariacie Szkoły, Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu, Wierzba 19A  22-417 Stary Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wyjazd edukacyjny do Krakowa ” osobiście lub przesłać faksem, e-mailem, kurierem, pocztą w terminie określonym powyżej (decyduje data wpływu)

Dokumenty do pobrania


Z poważaniem
Dyrektor Gimnazjum
mgr Zbigniew Świrszcz

Ogłoszenie - dostawa pomocy dydaktycznych

Stary Zamość, 11.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

        Dyrektor Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu na podstawie protokołu z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2018 r. zamieszczone na platformie Bazy Konkurencyjności - Funduszy Europejskich / bazakonkurencyjności.gov.pl/ , Biuletynie Informacji Publicznej- Urząd Gminy Stary Zamość oraz strony internetowej Beneficjenta /gimstzamosc.pl /  na Dostawę pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla  Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego  w Starym Zamościu  do realizacji projektu „Centrum Nauki w  Gimnazjum w Starym Zamościu” / termin składania ofert do dnia 10.01.2018 r. do  godz. 15.00 / wpłynęły następujące oferty:

Czytaj więcej: Ogłoszenie - dostawa pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie - dostawa pomocy dydaktycznych

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego informuje, że zostało zamieszczone ogłoszenie na  dostawę pomocy dydaktycznych  w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu na potrzeby realizacji projektu „Centrum Nauki w Gimnazjum w Starym Zamościu”  w ramach Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - dostawa pomocy dydaktycznych